Diagnoza

Diagnoza psychologiczna to: proces, w którym diagnosta (psycholog) korzystając z adekwatnych i rzetelnych narzędzi diagnostycznych (m.in. wywiadu psychologicznego, obserwacji, kwestionariuszy i testów psychologicznych) dokonuje analizy różnych obszarów funkcjonowania i rozpoznaje występujące zaburzenia i trudności. Diagnoza może dotyczyć ogólnego stanu psychicznego (np. diagnoza osobowości, czy diagnoza inteligencji) lub wybranego obszaru (np. analiza funkcjonowania poznawczego w zakresie zapamiętywania, czy koncentracji).

Cele diagnozy to:

  • Przygotowanie opisu stanu i funkcjonowania pacjenta,
  • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju pacjenta,
  • Stwierdzenie rodzaju objawów, wyjaśnienie prawdopodobnych, psychologicznych przyczyn trudności, które obniżają jakość zdrowia i życia,
  • Zebranie informacji potrzebnych do adekwatnego ukierunkowania i dobrania środków leczenia,
  • Przygotowanie wskazówek i zaleceń do dalszej pracy i leczenia.

Proces diagnozowania obejmuje od 3 do 5 spotkań. Po ostatnim spotkaniu diagnosta omawia z pacjentem wyniki oraz udziela wskazówek i zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

Diagnoza psychologiczna pomaga w pogłębieniu samoświadomości, ponadto może być źródłem cennych informacji, które wspierają proces psychoterapii lub wsparcia psychologicznego.

Na konsultację diagnostyczną może zgłosić się każdy, kto potrzebuje oceny wybranego obszaru funkcjonowania.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Kontakt z rejestracją:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków